top of page
Image site web.jpg

Sémiramis is een multidisciplinaire begeleidingsploeg gespecialiseerd in zorgen op continue basis en palliatieven zorgen, actief in het Brussels Gewest. Ze is door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie  (GGC) erkend en gesubsidieerd. 


Ze zorgt ervoor dat mensen, die nood hebben aan zorgen op continue basis of aan palliatieve zorgen, thuis of in een anderen leefmilieu kunnen verblijven.   
 

Om dit te bereiken staat de ploeg zich ten dienste van :

EERSTELIJNSDIENSTVERLENERS

 • Ze stelt haar kennis ter beschikking van de huisarts en de eerstelijnsverpleegkundigen om de symptomen en andere aspecten van de zorgen op continue basis en palliatieve zorgen te beheren.

 • Ze moedigt het overleg tussen de huisarts en de andere dienstverleners aan.

 • Ze verleent specifiek materiaal, zoals de drukspuit en geeft bijscholing over hun gebruik.

PATIËNTEN EN HUN MANTELZORGERS

 • Ze geeft advies aan de patiënten en hun mantelzorgers om de kwaliteit van hun welzijn te verbeteren en biedt hen een luisterend oor en steun aan op emotioneel, maatschappelijk en existentieel vlak.

DE PLOEG

De ploeg bestaat uit negen gespecialiseerde verpleegkundigen, een referentie-arts gespecialiseerd in algologie en palliatieve zorgen, een psycholoog, een sociaal werkster, twee administratief verantwoordelijken en twaalf vrijwilligers.

© Claude Thirion voor Sémiramis vzw Continue en Palliatieve zorgen

WAAR GRIJPT DE PLOEG IN ?

 


 

 

 

De verzorgende ploeg verplaatst zich in het hele Brusselse Gewest. 


Ze komt bij de patient thuis, maar ook in andere leefmilieus buiten het ziekenhuis zoals rust- en verzorgingstehuis, residenties, zorghôtel, enz.

Claude Thirion

PRAKTISCH

 • De hulpaanvraag dient tot het secretariaat gericht te worden.

 • Een verpleegkundige wordt aangeduid als contactpersoon voor de patiënt. 

 • Deze contactpersoon overlegt zich met de huisarts en de andere dienstverleners gedurende de totale duur van de opvang thuis. 

 • De huisarts past de frequentie van zijn bezoeken aan volgens de behoeften en de vragen van zijn patiënt, van zijn gezin en van zijn mantelzorgers.

 • De contactpersoon is rechtstreeks bereikbaar door de patiënt en zijn mantelzorgers van 9uur tot 18uur. 

 • De dienst is 24/7 beschikbaar en berijkbaar.

 • De referentie-arts staat ter beschikking van de verpleegkundigen van Semiramis en van de huisarts voor elk  advies die betrekking zou hebben met de behandelingen.

 • De psycholoog van Semiramis kan een psychologische bijstand bieden  aan huis  in functie van de aanvraag van de patiënt en zijn mantelzorgers.

 • Bijkomende hulp kan geboden worden indien nodig.

Ou intervient l'équipe
Historiquer

GESCHIEDENIS

1999

Semiramis wordt opgericht. De stichters zijn Fred Mabrouk en Marion Faingnaert. Eerste individuele overeenkomst met het Riziv.

2011

Tweede overeenkomst met het Riziv in het kader van een grote uitbreiding.

2014

Overdracht van bevoegdheden van de begeleidingsploegen naar de gefedereerde eenheden. Het Riziv blijft het operationeel beheer uitvoeren.

2018

Semiramis is door de GGC opgenomen en door Iriscare beheerd. Het aantal personeelsleden neemt toe teneinde een antwoord te bieden aan de groei en de toenemende nood van de Brusselse bevolking.

2019 - 2020

Het team diversifieert :

 • Oprichting van een team van opgeleide en begeleide vrijwilligers.

 • Aanwerving van een maatschappelijk werker (0,66 VTE) uit eigen middelen, essentieel in de context van de onzekerheid in het Brussels Gewest.

2022

Semiramis is een van de winnaars van de Sociale Subsidies 2021 van de Stichting tegen Kanker, waardoor zij bepaalde leden van het team van vrijwilligers en verzorgers kan opleiden in aanraking, massage en schoonheidsverzorging. Deze dienst wordt gratis aangeboden aan patiënten en hun familie.

Iriscare_RGB.png

Sémiramis is gesubsidieerd door Iriscare

bottom of page